Med auge for bruer
Bruer er svært ulike alt etter formål, bruk og plassering. Somme er såre enkle og primitive, andre kan vera påkosta og monumentale. Denne DVD’en kastar eit blikk på over hundre bruer av alle slag rundt om og viser eit stort spenn av ulike former og løysingar på problemet: Å koma over på den andre sida.
 
Speletid: ca 17 min
 

TAK, TUN OG TRAPPER
Folk byggjer så mangt, hus og installasjonar av ymse slag. I denne serien TAK, TUN OG TRAPPER på åtti bilete er blikket retta mot ting me omgir oss med, korleis dei er laga og tek seg ut.

Speletid: ca 8 min

Pris for dobbel-DVD: kr 200,-

Her er nokre utvalde bilete i auka storleik: